Voor verwijzers

Psychologenpraktijk Schwanen is een praktijk voor generalistische basis GGZ en gevestigd in het Sphinxkwartier in Maastricht. De focus van de praktijk ligt op jongvolwassenen (18-35 jaar) met lichte tot matige klachten. De bovengrens van 35 jaar is hierbij geen strikt gegeven. Er mag altijd contact worden opgenomen voor overleg. De indicaties en contra-indicaties voor behandeling binnen de praktijk zijn als volgt:

Indicaties

 • Angst, bijvoorbeeld agorafobie, paniekklachten, sociale angst, gegeneraliseerde angst, dwang, faalangst;

 • Depressieve klachten;

 • Langdurige slapeloosheid;

 • Psychische problemen rondom fertiliteit, zwangerschap en bevalling;

 • Posttraumatische stressklachten na een eenmalige gebeurtenis, bijvoorbeeld na een bevalling, ongeval of operatie;

 • Lichamelijke klachten die het gevolg zijn van een somatische aandoening, maar waarbij de klachten ernstiger zijn dan zou worden verwacht op basis van die aandoening, bijvoorbeeld tinnitus, chronische pijn, etc.;

 • Lichamelijke klachten die niet of onvoldoende medisch verklaard kunnen worden, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, maag-darmklachten, hoofdpijn, duizeligheid, etc.;

 • Verwerkingsproblemen als gevolg van een somatische aandoening;

 • Negatief zelfbeeld;

 • Psychische klachten waarbij eigenschappen zoals perfectionisme of een hoog verantwoordelijkheidsgevoel een rol spelen in de instandhouding van de klachten.

Contra-indicaties

 • Een lopende letselschade procedure (na afronding van de procedure is er wel een indicatie voor behandeling);

 • Hoge crisisgevoeligheid en/of acute suïcidaliteit;

 • Een voorgeschiedenis in de forensische zorg;

 • Ernstige problemen in de agressieregulatie met dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag;

 • Zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking (IQ < 85);

 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen;

 • Persoonlijkheidsstoornissen;

 • Bipolaire-stemmingsstoornissen;

 • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen;

 • Eetstoornissen;

 • Ernstige obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen;

 • Ernstige posttraumatische stressstoornissen.

Verwijsprocedure

Voor verzekerde zorg is een verwijzing nodig met de volgende gegevens:
- Naam en geboortedatum van de cliënt;
- De reden van de verwijzing naar de GBGGZ;
- De vermoedelijke DSM-5 classificatie;
- De datum van de verwijzing;
- De AGB-code van de verwijzer;
- Handtekening van de verwijzer en/of  praktijkstempel.


De verwijzing dient te zijn gedateerd op of vóór de datum van de eerste afspraak en mag maximaal een halfjaar oud zijn. De verwijsbrief mag via verwijsbureau tipp, zorgmail of per post worden verstuurd. Cliënt dient zich tevens zelf aan te melden via het contactformulier op de website. Vervolgens wordt er binnen vijf werkdagen met cliënt contact opgenomen.

Na aanmelding vindt er allereerst een telefonisch kennismakingsgesprek met cliënt plaats waarin een eerste inschatting wordt gemaakt van de problematiek. Hierna wordt een intakegesprek ingepland waarin onder andere de problematiek, voorgeschiedenis en hulpvraag verder in kaart worden gebracht. Er wordt gekeken of dit aansluit bij het behandelaanbod van de praktijk. Is dit het geval, dan start de behandeling aansluitend aan het intakegesprek. Terugkoppeling aan de verwijzer gebeurt na het intakegesprek en bij afsluiting van de behandeling. De cliënt wordt hierover expliciet geïnformeerd.

 

Indien u vragen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen.